kein Gelbträger 

                                                                                                                                   HD: A2

                                                                                                                                    ED: frei/frei

                                                                                                                                   PRA:   frei 

                                                                                                                                Gonio:   frei

                                                                                                                              Katarakt:   frei  

                                                                                                                                  MPP:   frei  

                                                                                                                        PHTVL/PHPV:   frei  

                                                                                                                                  RD:   frei   

                                                                                                         Hypoplasie-/Mikropapille:   frei

                                                                                                                               CEA:   frei

                                                                                                   Dyspl. L.pectinatum Abnormalität :   frei

                                                                                              Entropium/Trichiasis/Makroblepharon:   frei

                                                                                                                 Korneadystrophie:   frei

                                                                                                                   Linsenluxation:   frei

                                                                                                           Zahnstatus: Schere, ohne Befund